Uw winkelwagentje

Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
  1. Op iedere bestelling die is geplaatst bij D-DRINKS zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, behoudens de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de via internet geplaatste bestellingen.
  2. D-DRINKS behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie. Op lopende bestellingen blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

 

 1. BESTELLING & PRIJZEN
  1. Een bestelling, ook die genoteerd door agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien de online betaling is voltooid.
  2. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen.
  3. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

 1. LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN
  1. Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer de zending franco gedaan wordt.
  2. D-DRINKS doet al het mogelijke om de bestellingen binnen de gebruikelijke termijn van 2 tot 5 werkdagen te leveren, te rekenen vanaf de ontvangst van de order, voor zover de order binnen de limiet van beschikbare voorraad valt.
  3. Voormelde leveringstermijnen, welke worden aangeduid ter gelegenheid van de bestelling, zijn louter indicatief. Vertraging in de levering, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en is geen grond voor weigering van de levering of beëindiging van de overeenkomst en bevrijdt de klant niet van zijn verbintenis(sen).

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen exclusieve eigendom van D-DRINKS tot gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.
  2. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat mogen de goederen noch in zekerheid worden gegeven, noch worden verpand. De klant dient onmiddellijk te waarschuwen in geval van gerechtelijk beslag op de goederen.
  3. De klant mag binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering de goederen verkopen. De hieruit verkregen vorderingen, staat hij nu reeds aan D-DRINKS af tot aan de volledige betaling van diens vordering. D-DRINKS aanvaardt deze cessie.

 

 1. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ONTVANGST, KLACHTEN & AANSPRAKELIJKHEID
  1. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen door D-DRINKS op een normale manier kunnen geleverd worden en o.m. te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle schade in hoofde van D-DRINKS te vergoeden.
  2. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien.
  3. In geval van zichtbare gebreken aan de goederen, dient de klant D-DRINKS hierover schriftelijk te informeren binnen een termijn van 3 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen en dit middels aangetekende zending, teneinde discussies omtrent de voornoemde protesttermijn te vermijden. Na die termijn staat D-DRINKS enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, en dit voor zover D-DRINKS de gebreken kende of behoorde te kennen. Vorderingen wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 30 dagen na de vaststelling van het gebrek voor de bevoegde rechtbank worden ingesteld.
  4. Het formuleren van een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de klant op.
  5. In geval van zichtbare gebreken zal D-DRINKS ter vervanging nieuwe producten leveren of de klant het factuurbedrag terugbetalen. Voor verborgen gebreken of elke andere fout zal de eventuele schadevergoeding van D-DRINKS steeds beperkt blijven tot een terugbetaling van de prijs die zij mocht ontvangen. In geen geval kan D-DRINKS worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade.

 

 1. RETOURZENDINGEN
  1. Alleen goederen die in perfecte staat, in hun originele verpakking, ongeopend en vergezeld van een betalingsbewijs worden geretourneerd, zullen worden teruggenomen. Enkel D-DRINKS beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. In dit geval betaalt D-DRINKS enkel het factuurbedrag van de goederen terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

 

 1. FACTURATIE
  1. De bestelling wordt gefactureerd conform het BTW-tarief dat geldig is op de dag van bestelling.
  2. De klant betaalt een forfaitaire bijdrage in de verzend- en leveringskosten van de goederen, zie Shipment.

 

 1. BETALING VAN DE GOEDEREN
  1. Bestellingen dienen online betaald te worden.
  2. Bij facturatie worden de facturen met de goederen meegestuurd of naar een facturatie-adres gestuurd, indien dat afwijkt van het afleveradres en dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.
  3. In geval van wanbetaling van het geheel op gedeelte van de prijs op de vervaldag is de klant vanaf dit moment van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse verwijlintresten van 12 % verschuldigd, minstens de rente zoals voorzien in art. 5 Wet 02-08-2002; alsook heeft D DRINKS bovenop voornoemde rente, conform art. 6 Wet. 02-08-2002, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 150 €.
  4. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft D-DRINKS het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

 1. CONTRACTUELE WANPRESTATIE
  1. Wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft D-DRINKS het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

 1. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
  2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en het Vredegerecht van het Tweede kanton Gent zijn bevoegd.

 

 1. BESCHERMING VAN GEGEVENS
  1. D-DRINKS verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid.

 

 1. APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
  1. A toute commande passée à D-DRINKS les présentes conditions générales de vente sont d’application, sauf les conditions particulières qui sont d’application aux commandes passées via internet.
  2. D-DRINKS se réserve le droit de modifier ces conditions générales de vente en publiant une nouvelle version. Toutefois en ce qui concerne les commandes en cours, les conditions étant d’application au moment du placement de la commande, restent toujours valables.

 

 1. COMMANDE & PRIX
  1. Une commande, également celle notée par les agents ou représentants, n’est définitive qu’après l’acceptation si le paiement en ligne est terminée.
  2. Tous les prix sont TVA comprise.
  3. Les prix indiqués peuvent changer. En cas de commande, le prix en vigueur au moment de la commande, sera applicable pour cette vente.

 

 1. CONDITIONS DE LIVRAISON ET D’ENVOI
  1. Toutes nos marchandises sont livrées, expédiées ou transportées aux risques du client, même en cas d’envoi
  2. D-DRINKS met tout en œuvre pour livrer les commandes dans le délai usuel de 2 à 4 jours ouvrables, à compter de la réception de l’ordre, pour autant que l’ordre tombe dans les limites de stock disponible.
  3. Les délais de livraison susmentionnés, lesquels sont indiqués à l’occasion de la commande, sont purement indicatifs. Le retard dans la livraison, pour quelque raison que ce soit, ne peut donner lieu à des dommages et intérêts et ne constitue pas une cause de refus de la livraison ou de résiliation du contrat et ne libère pas le client de son(ses) engagement(s).

 

 1. RESERVE DE PROPRIETE
  1. Par dérogation à l’article 1583 du Code Civil les marchandises vendues ou livrées restent la propriété exclusive de D-DRINKS jusqu’au paiement intégral du principal, intérêts et frais. Nonobstant cette réserve de propriété, le risque de perte ou d’endommagement est transféré au client dès le moment où il entre en possession des marchandises.
  2. Tant que la réserve de propriété existe, les marchandises ne pourront ni être données en sûreté ni être mises en gage. Le client doit immédiatement avertir en cas de saisie judiciaire des marchandises.
  3. Le client peut vendre les marchandises dans le cadre de l’exercice normal de son activité. Il cède dès à présent à D-DRINKS les demandes qui en découlent, jusqu’au paiement intégral de sa demande. D-DRINKS accepte cette cession.

 

 1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECEPTION, RECLAMATIONS & RESPONSABILITE
  1. Le client doit veiller à ce que les marchandises puissent être livrées d’une manière normale par D-DRINKS et notamment veiller à ce que le lieu de livraison soit facilement accessible. S’il n’y est pas satisfait, le client sera tenu d’indemniser tout dommage dans le chef de D-DRINKS.
  2. Le client doit immédiatement contrôler les marchandises livrées.
  3. En cas de vices apparents aux marchandises, le client doit en informer D-DRINKS par écrit dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter de la réception des marchandises et ceci par envoi recommandé, afin d’éviter des discussions concernant le délai de protestation précité. Après ce délai D-DRINKS ne répondra que de vices cachés rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, et ceci pour autant que D-DRINKS connût ou dût connaître les vices. Les demandes par suite de vices cachés doivent être introduites à peine de déchéance dans les 30 jours de la constatation du vice, devant le tribunal compétent.
  4. La formulation d’une réclamation ne suspend en aucun cas l’obligation de paiement du client.
  5. En cas de vices apparents, D-DRINKS fournira de nouveaux produits en remplacement ou remboursera le montant de la facture au client. Pour les vices cachés ou toute autre faute le dédommagement éventuel de D-DRINKS restera toujours limité à un remboursement du prix qu’elle a reçu. En aucun cas D-DRINKS ne pourra être tenue responsable de quelque dommage indirect.

 

 1. RETOURS
  1. Seules les marchandises qui sont retournées en parfait état, dans leur emballage d’origine, non ouvertes, et accompagnées avec une preuve de paiement, seront reprises. Seule D-DRINKS jugera s’il a été satisfait aux conditions de reprise et décidera du remboursement. Dans ce cas, D-DRINKS ne remboursera que le montant de la facture des marchandises. Les frais du retour seront pour compte du client.

 

 1. FACTURATION
  1. La commande est facturée conformément au tarif TVA valable le jour de la commande.
  2. Le client paye une participation forfaitaire aux frais d’expédition et de livraison des marchandises, voir Shipment.

 

 1. PAIEMENT DES MARCHANDISES
  1. Les commandes doivent être payées en ligne.
  2. Lors de facturation les factures accompagnent les marchandises ou sont envoyées à une adresse de facturation, au cas où celle-ci est différente de l’adresse de livraison, et le paiement doit se faire dans les 15 jours suivant la date de facture.
  3. En cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie du prix à l’échéance, le client -à partir de ce moment-là- sera redevable de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de retard annuel de 12 %, au moins l’intérêt comme visé à l’art. 5 Loi 02-08-2002 ; outre l’intérêt précité, D-DRINKS a également droit, conformément à l’art. 6 Loi 02-08-2002, à un dédommagement forfaitaire de 10% du principal, avec un minimum de €150.
  4. Chaque défaut de paiement donne lieu à l’exigibilité des factures non-réglées et donne à D-DRINKS le droit, après mise en demeure, soit de suspendre d’éventuelles livraisons futures, soit de mettre fin au contrat, sans préjudice du droit aux dommages et intérêts.

 

 1. INEXECUTION CONTRACTUELLE
  1. Lorsque le client n’observe pas ses obligations contractuelles, D-DRINKS aura le droit, après mise en demeure, soit de suspendre ses obligations, soit de résilier le contrat sans intervention judiciaire, si à la mise en demeure aucune suite ou aucune suite utile n’est donnée dans les 8 jours ouvrables, sans préjudice du droit aux dommages et intérêts.

 

 1. TRIBUNAL COMPETENT ET DROIT APPLICABLE
  1. Seul le droit belge est applicable.
  2. Seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Flandre Orientale, division Gent et la Justice de Paix du Deuxième canton de Gent seront compétents.

 

 1. PROTECTION DES DONNEES
  1. D-DRINKS ne vend pas les données personnelles de clients à des tiers et les traite strictement en conformité avec la législation en vigueur et sa politique en matière de confidentialité.